ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Language Switcher

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

    GFMIS Web Report : http://gfmisreport.gfmis.go.th
    GFMIS Web Loader Intranet : http://webtaxintra.gfmis.go.th
    GFMIS Web Loader Internet : http://webtaxinter.gfmis.go.th
    GFMIS Intranet Loader : https://intranet.gfmisloader.go.th
    GFMIS Internet Loader : https://excelloader.gfmis.go.th
    GFMIS Web Online Intranet : https://webonlineintra.gfmis.go.th
    GFMIS Web Online Internet : https://webonlineinter.gfmis.go.th

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300