ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Language Switcher

Super User

Super User

วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 18:25

การติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation

การติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation

วันอาทิตย์, 26 เมษายน 2558 16:14

การให้บริการของหน่วยงาน

bullet blue ด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั่วไป

- ระบบเครื่องแม่ข่ายอัพเดทแอนติไวรัส (ESET NOD32 Anti-Virus)

- ระบบเครื่องแม่ข่ายอัพเดทแพตของ Windows (WSUS)

- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายกรมฯ ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดผ่านระบบ VPN (NFS)

- ระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการ (Virtual Server)

- พื้นที่ทำเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ของกรมชลฯ

 

bullet blue ด้านงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (iwebflow)

- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

bullet blue ด้านส่งเสริม สนุนความรู้บุคลากรของกรมฯ

- การจัดฝึกอบรม

- การแก้ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานที่ขาดเจ้าหน้าที่ด้านไอที

การติดตั้งส่วนขยาย (IE Tab) ใน Google Chrome

วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 18:26

การใช้งานโปรแกรม Team Viewer

การใช้งานโปรแกรม Team Viewer

วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 11:52

Comming Soon

Comming Soon

วันศุกร์, 24 เมษายน 2558 16:43

Staff

irrigation Rid logo1

นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ

หน้าหน้าส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

irrigation Rid logo2a

 

วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 18:26

การใช้งานโปรแกรม Team Viewer

7349192 orig โปรแกรม Team Viewer เป็นโปรแกรมประเภท Remote Control
วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 18:25

การติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation

การติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300