การปรับปรุงรหัสการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต (สำหรับลูกจ้างชั่วคราว นิสิตสถาบันฯ บุคคลอื่น)