ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Language Switcher

petchari

นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 irrigation Rid logo1

นายสิริวัฒน์  หญีตสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

              tanus             irrigation Rid logo1             irrigation Rid logo1
               นายธนัส งามเธียรธนา
    เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
              นายกฤช กลมกล่อม
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
           นางสาวสาธิตา  วีระศิริวัฒน์
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
     
              supachai             irrigation Rid logo1  
                นายศุภชัย คะชาถา
  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
             นายกฤษดา พุทธัง
  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

irrigation Rid logo1

นายพิชิต  ขุมทรัพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

              panuwat        irrigation Rid logo1            irrigation Rid logo1
                นายภาณุวัฒน์ จัตุรัส
             นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
          นางศิรินยา จงรักษ์
      พนักงานรับโทรศัพท์  บ ๒
           นายวรเชษฐ์ บุญกล่อม
            นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

                                       

  

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300