ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ค้นหาภายในเว็บ

 หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ    

             1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ประกอบและระบบที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการเพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

             2) บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องตอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ชำรุด บกพร่อง ใช้งานไม่ได้ให้สามารถกลับมาใช้ในการพัฒนางานของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนา กำกับดูแล บริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับบุคลากรภายในกรม สำหรับติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

             4) บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายอันทำให้การให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศหยุดชะงัก

             5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

             6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300