Black Ribbon

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ค้นหาภายในเว็บ

RidNetCallCenter

head news

ic new แจ้งการปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมชลประทาน ic new

ic new แจ้งเตือนภัยการ hack เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ ic new

ic new แบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมชลประทาน ic new

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

document รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ic new

document รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ic new

document รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง รุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ic new

***เนื่องจาก หลักสูตรระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ติดปัญหาในการจองห้องอบรม 405 จึงขอแจ้งย้ายห้องอบรมใหม่เป็นห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำ notebook มาใช้ในการอบรมด้วย***

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ดาวน์โหลด)

document รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย รุ่นที่ 1 
   ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 

document รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย รุ่นที่ 2 
   ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
 

 

 

 

 

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300