คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ BIS
ผ่านระบบ Google Chrome

1. วิธีบันทึกงานในระบบ BIS

2. วิธีเรียกดูรายงานในระบบ BIS

3. วิธีบันทึกงานตรวจสอบใบสำคัญในระบบ BIS

4. วิธีบันทึกงานเงินกันในระบบ BIS

5. วิธีการตรวจสอบในระบบ GFMIS และ BIS

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 263/2558
เรื่อง ให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ในระบบ BIS

ระบบการจัดสรรงบประมาณ

ระบบงานบริหารเงินงบประมาณ

ระบบงานบริหารเงินกันเหลื่อมปี

 

 

   

    ปรับปรุง 9 ตุลาคม 2558