ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

head news

ic newแบบสอบถามความพึงใจของผู้รับบริการ ด้านระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN ปี 2559 ic new

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN ic new

document ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN (CAT)

document ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN (TOT)

document ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย VPN วันที่ 8-9 กันยายน 2559

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ CAT (ไฟล์ .pdf)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ TOT (ไฟล์ .pdf)

document เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการระบบเครือข่าย"

document เอกสารขออนุมัติตัวบุคคล

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน (Network File Service : NFS) 

document ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน (Network File Service : NFS) (ส่วนกลาง)

document ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน (Network File Service : NFS) (ส่วนภูมิภาค)

document ใบสมัครโครงการฝึกอบรม

document ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน (Network File Service : NFS)

document เอกสารอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

 

Copyright © 2016. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน  

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300